Vedtægter Kollegianerforeningen

VEDTÆGTER
For Kollegianerforeningen
H. C. Ørstedskollegiet, Niels Bohrs Alle 23, 5230 Odense M. 


KAPITEL 1.
GENERELLE BESTEMMELSER.

&1. NAVN OG HJEMSTED: 
Foreningens navn er Kollegianerforeningen har hjemsted på H. C. Ørstedskollegiet. 

&2. FORMÅL: 
Kollegianerforeningens formål er at varetage kollegianernes interesser internt på kollegiet.

&3. MEDLEMMER: 
Alle beboere på H. C. Ørstedskollegiet er ifølge lejekontrakten medlemmer af Kollegianerforeningen. 

&4. KONTINGENT: 
Der betales et kontingent via huslejen. Størrelsen bestemmes af Kollegianerrådet, men ændringer i beløbets størrelse skal godkendes af generalforsamlingen. 

&5. RET TIL DELTAGELSE I MØDER: 
Ethvert medlem af Kollegianerforeningen har ret til at overvære kollegianerrådsmøder og udvalgsmøder. 

&6. LØNNEDE JOBS PÅ KOLLEGIET: 
Hver kollegianer kan kun have ét lønnet job på kollegiet, dog kan et enstemmigt kollegianerråd dispensere fra denne paragraf. 


KAPITEL 2. 
GENERALFORSAMLINGEN.

&7. MYNDIGHED: 
Generalforsamlingen er Kollegianerforeningens højeste myndighed. 

&8. FRIST FOR FORSLAG: 
Forslag til generalforsamlingen skal være kollegianerrådet i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. 

&9. INDKALDELSE: 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et beboermøde i oktober/november og indkaldes af kollegianerrådet skriftligt til samtlige beboere, samt ved opslag mindst 8 dage før generalforsamlingen, og varsles på rådsreferatet senest 1 måned før. Indkaldelsen med angivelse af komplet dagsorden udsendes til beboerne mindst 3 dage før generalforsamlingen. 

&10. ADGANG OG STEMMERET: 
Ethvert medlem af Kollegianerforeningen har adgang og stemmeret til generalforsamlingen. 

&11. BESLUTNINGSDYGTIGHED: 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

&12. AFSTEMNING: 
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Kun personligt fremmødte kan stemme. For vedtægtsændringer se dog kapitel 7. 

&13. DAGSORDEN: 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling for Kollegianerforeningen fastsættes af Kollegianerrådet, og skal indeholde flg. punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Godkendelse af protokol fra sidste generalforsamling.
4. Rådets formand aflægger beretning. 
5. Rådets kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
8. Valg til Kollegianerråd
9. Valg til Bestyrelse
10. Valg af formand 
11. Eventuelt. 

&14. FORKASTELSE AF REGNSKAB: 
Forkaster den ordinære generalforsamling det af kassereren fremlagte regnskab, er Kollegianerrådet forpligtet til at få nyrevideret regnskabet eventuelt via et på generalforsamlingen nedsat revisionsudvalg bestående af kassereren, de to revisorer og mindst 3 blandt forsamlingens menige medlemmer - samt forpligtet til at genfremlægge det nyreviderede regnskab til godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling, som kan indeholde følgende dagsorden:
1. Regnskabet 
2. Eventuelt
Indkaldelsen skal ske med samme varsel som indkaldelsen i &9, dog senest én måned efter den ordinære generalforsamling. Den ordinære generalforsamling går herefter over til næste punkt på dagsordenen. 

&15. FORKASTELSE AF DET NYREVIDEREDE REGNSKAB: 
Forkaster den ifølge &14 indkaldte ekstraordinære generalforsamling det af det afgåede Kollegianerråd fremlagte reviderede regnskab, forpligtes det på den ordinære generalforsamling nyvalgte Kollegianerråd til at foretage de nødvendige skridt til blotlæggelse af det forkastede regnskabs førelse. 

&16. INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: 
Indkaldelse kan ske af Kollegianerrådet, når ét af følgende punkter er opfyldt: 
1. Kollegianerrådet finder det énstemmigt nødvendigt. 
2. Mindst 1/3 af samtlige beboere begærer det skriftligt til Kollegianerrådet med angivelse af dagsorden. 
3. Mindst 2/3 af beboerne i blok 2 begærer det skriftligt til Kollegianerrådet med angivelse af dagsorden. 
4. Kassererens regnskab kasseres (jvf. &14). 
Kollegianerrådet indkalder da til ekstraordinær generalforsamling. Tidsfrister som i &8. Kollegianerrådet fastsætter dagsordenen, indeholdende fremsatte begæring. 


KAPITEL 3.
KOLLEGIANERRÅDET.

&17. MEDLEMMER: 
Formand samt 3 medlemmer: Næstformand, kasserer, sekretær vælges på generalforsamlingen.

&18. KOLLEGIANERRÅDETS FUNKTIONSTID: 
Kollegianerrådet sidder, til nyt Kollegianerråd er lovmæssigt valgt på et generalforsamling. 

&19. MØDER: 
Kollegianerrådsmøder holdes normalt hver 14. dag. Mødet skal indkaldes med mindst 2 dages varsel. Formanden leder mødet. Er formanden forhindret fungerer næstformanden som formand. 2 rådsmedlemmer kan også kræve indkaldelse til møde. Uopsættelige hastesager kan dog berettige til kortere indkaldelsesfrist. 

&20. BESLUTNINGSDYGTIGHED: 
Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

&21. KASSERER: 
Kassereren fremlægger afstemt regnskab på kollegianerrådets anmodning. 

&22. REGNSKABETS TILGÆNGELIGHED: 
Regnskaberne er til enhver tid tilgængelige for medlemmer af Kollegianerforeningen. 

&23. SEKRETÆREN: 
Sekretæren optager mødereferat. Referaterne må være kortfattede og tydelige, så enhver kan sætte sig ind i det. Referatet godkendes på næste møde. Referaterne skal udsendes skriftligt til portner, alle køkkener og lejligheder, ligesom rådet beholder ét til arkivet. 

&24. RÅDETS OPGAVE: 
Kollegianerrådets opgave er at varetage beboernes interesser på Kollegianerforeningens vegne. Se &2. 

&25. RÅDETS KOMPETENCEOMRÅDE: 
Kollegianerrådet bestyrer Kollegianerforeningens midler. Kassereren har tegningsretten for Kollegianerforeningens konti og er ansvarlig overfor Kollegianerrådet. 

&26. RÅDETS TRÆFFETID: 
Rådet er forpligtet til på mødereferaterne at meddele hvor og hvornår det næste ordinære møde finder sted. Rådet holder 2 møder pr. måned. Materialet til 
Kollegianerrådet kan afleveres i postkassen udenfor rådslokalet i fælleshuset. 

&27. UDVALG: 
Rådet nedsætter de til enhver tid nødvendige udvalg. Ethvert udvalg skal have en kontaktperson i rådet. Medlemmerne kan være enhver interesseret fra Kollegianerforeningen. Udvalgene rådfører sig med rådet i vigtige anliggender, og aflægger beretning på rådsmøderne. Rådets næstformand sørger for, at der til enhver tid findes en liste der angiver, hvilke de enkelte udvalg består af på kollegiets opslagstavler. Generalforsamlingen fastsætter et rammebeløb for alle udvalg. 
Forretningsorden for udvalg kan udleveres ved henvendelse til Kollegianerrådet. 

&28. DONATIONER: 
Donationer forvaltes alene af rådet i samråd med de berørte udvalg. 

&29. ANSVARLIGHED: 
Rådet er ansvarligt overfor generalforsamlingen. 


KAPITEL 4
RESTAURATIONEN

&30. RESTAURATIONSFORENINGEN: 
På kollegiet findes en selvstændig restaurationsforening med egne vedtægter. 


KAPITEL 5
KONTINGENT

&31. KONTINGENT: 
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Se i øvrigt &4. 

&32. ANVENDELSE: 
Kontingentsmidlerne skal administreres af kollegianerrådet. Midlerne anvendes til almen nytte for alle kollegianere. 


KAPITEL 6
UFORUDSETE FORHOLD

&33. UFORUDSETE FORHOLD: 
Indtræffer der forhold, der ikke er forudset i disse love, er rådet berettiget til at handle efter skøn med ansvar overfor generalforsamlingen. 


KAPITEL 7
VEDTÆGTSÆNDRINGER

&34. ÆNDRINGER: 
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling. En betingelse for, at ændringerne kan finde sted er, at ændringsforslaget ved rådets foranstaltning har været omdelt til samtlige kollegianere, samt opslået senest 8 dage før generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves 2/3 stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte. 

&35. GODKENDELSE: 
De vedtagne vedtægter skal godkendes af kollegiets bestyrelse for at være gyldige. 

Vedtaget på generlforsamlingen d. 3/12 1992. 

Michael, 1253 (dirigent) 

Claus, 3349 (referent)