Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement

1. Indledning
Beboerne har i henhold til lejekontrakten pligt til at vedligeholde boligen i boperioden. Dette vedligeholdelsesreglement uddyber denne forpligtelse og giver retningslinier for omfanget af lejerens vedligeholdelsespligt. Endvidere beskriver reglementet hvilke forhold, der gørsig gældende ved ind- og udflytning.

2. Overtagelse ved indflytning
Lejeren overtager en bolig, der fremtræder nyistandsat.
Lejer må dog acceptere, at boligen, dens inventar og installationer bærer præg af det slid, som må anses for at være rimeligt i en bolig af den pågældende alder.
Køkken, badeværelse og øvrige fællesrum i kombinationslejligheder er ikke nyistandsat, men rimeligt vedligeholdt. I disse rum må lejer acceptere boligens vægfarver, at der i væggene kan være “rene” skrue/rawplughuller i normalt omfang, skjolder (herunder fedtsprøjt ved kogeplader), som er opstået efter normalt brug, som farveændringer pga. lyspåvirkninger. Lejer må acceptere, at der i lofter kan være huller efter normalt lampe- ophæng, såfremt der er tale om “rene” huller. Lettere misfarvning efter madlavning og tobaksrygning må ligeledes accepteres.

Gulvene vil ikke fremstå som nye, men være vel vedligeholdt, dog med farvenuancer pga. lyspåvirkning.

Mangler:
Hvis lejer ved overtagelsen af boligen (inkl. fællesrum) konstaterer mangler i forhold til bestemmelserne i dette reglement, skal lejer senest to uger efter overtagelsen skriftligt påtale disse mangler til kollegiets ejendomsfunktionær.Ved kontrolsyn vil det af den ledende ejendomsfunktionær blive vurderet om en mangel er til væsentlig gene for lejeren.Væsentlige gener afhjælpes snarest. Er manglen mindre væsentlig, kan afhjælp- ning undlades, men påføres mangellisten, der opbevares af administrator sammen med kontrakten og af kollegiets ejendomsfunktionær. Kopi af mangellisten udleveres til lejer, der dermed har sikkerhed for ikke senere at kunne blive gjort økonomisk ansvarlig for manglen. At en mindre væsentlig mangel ikke afhjælpes, fritager ikke indflytteren for dennes vedligeholdelsespligt.

3. Vedligeholdelse i boperioden
a) Lejers vedligeholdelsespligt:
Lejeren skal i boperioden holde kollegiets ejendomsfunktionærer orienteret om boligens standard, således at vedligeholdelsesarbejder kan gennemføres rettidigt. Der må ikke laves huller i flisevægge. Vedligeholdelse i øvrigt i henhold til beboervejledning. 
b) Kollegiets vedligeholdelsesandel:
Det påhviler kollegiet ved normal slitage at sørge for vedligeholdelse af: Døre, låse, skabe, træværk, gulve, radiatorer, køkkenbordplader, el, sanitet, rør, køleskabe, kogeplader m.v. Dette medfører, at ovennævnte genstande ikke må males eller ligende. Overholdes dette ikke,
betragtes det som misligholdelse, og retablering udføres for lejers regning.
Reparation eller udskiftning af fast inventar, dvs. køleskabe, kogeplader, kontakter,dørstoppere, hængsler m.v. pga. normalt slid, udføres for kollegiets regning. Kollegiet foranstalter og afholder udgifter til vedligeholdelse, reparation eller udskiftning når det skønnes nødvendigt. Omfanget afgøres af kollegiet, og arbejderne udføres normalt ved fraflytning. Ved misligholdelse, forkert eller uforsvarlig brug hæfter leje-ren dog for den fulde udgift til reparation eller udskiftning.
c) Anmeldelse af skader:
Såfremt der opstår skade i boligen, skal lejer omgående anmelde dette til kollegiets ejendomsfunktionærer. Undlades anmeldelse, vil lejeren blive pålagt at erstatte eventuelle merudgifter som følge af den manglende anmeldelse.

4. Ved fraflytning.
Når boligen fraflyttes, skal den fremstå pæn, og helhedsindtrykket skal være rimeligt.
Såfremt der ikke er sket misligholdelse eller forkert behandling af boligen, skal der kun udføres en normalistandsættelse, som omfatter hvidtning eller maling af lofter, vægge og træværk. Disse arbejder varetages af kollegiet og betales af fraflytter over boligens normalistandsættelsesbeløb. Såfremt der konstateres misligholdelse, hærværk eller forkert brug af materialer, hæfter lejer for den fulde udgift til udbedringen, der foretages på kollegiets foranledning. Der tages forbehold over for skjulte mangler og skjult misligholdelse, der ikke kunne have været opdaget ved en normal synsgennemgang.

Rengøring:
Boligen skal afleveres rengjort. Dette gælder også inventar og hårde hvidevarer. Sanitetsgenstande, vægge og gulv i badeværelse skal være afkalket. Ligeledes skal vinduer pudses indvendigt. Er rengøringen ikke foretaget tilfredsstillende, bliver udgiften hertil påført lejer i fuldt omfang.

Syn og lejerbesigtigelse:
I forbindelse med fraflytning foretages syn af boligen. Synet foretages af kollegiets ledende ejendomsfunktionær, evt. en afløser. Ved opsigelse fastsætter den ledende ejendomsfunktionær et tidspunkt, hvor synet kan gennemføres. Dette syn er afgørende for, hvilket arbejder, der eventuelt skal udføres. Hvis boligen ikke er klargjort til syn til det fastsatte/aftalte tidspunkt, betragtes det som misligholdelse, hvis ejendomsfunktionæren ikke senest kl. 8.00 samme dag er blevet orienteret om forsinkelsen. Der bliver pålagt et gebyr, svarende til medgået tidsforbrug, ved indkaldelse til et nyt syn.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde 08.12.94.