Vedtægter

Vedtægter


KAPITEL 1
Navn, hjemsted og formål

§ 1.
Ungdomsboliginstitutionens navn er H.C. Ørstedskollegiet. Ungdomsboliginstitutionen er en selvejende institution. Dens hjemsted er Odense Kommune.
§ 2.
Ungdomsboliginstitutionens formål er på ejendommen, matr. nr. 10 ab, Hunderup, Odense Jorder, at etablere og drive en institution for unge under uddannelse, efter de regler, der gælder for selvejende ungdomsboliginstitutioner med offentlig støtte.
KAPITEL 2
Kapitalforhold
§ 3.
Ungdomsboliginstitutionen skal udgøre en selvstændig økonomisk enhed, der udelukkende kan behæftes og forpligtes af forhold, der vedrører den ungdomsboliginstitution, hvortil der er meddelt tilsagn.
Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionens disponible formue skal anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om ungdomsboligers drift.
Stk. 3. Værdipapirer skal noteres på institutionens navn.
KAPITEL 3
Ledelse mv.
§ 4
Institutionen ledes af en bestyrelse, der sammensættes således:
2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
2 medlemmer indstillet af uddannelsesinstitutionens ledelse
2 medlemmer indstillet af beboerne på et beboermøde
Stk. 2. Bestyrelsen vælger en formand blandt sine medlemmer.
Stk. 3. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelsen af sit arbejde.
Stk. 4. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

§ 5
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af ungdomsboliginstitutionen og er herunder ansvar- lig for, at udlejning og opsigelse af boliger sker i overensstemmelse med reglerne herom. Bestyrelsen træffer endvidere bestemmelse om varetagelse af den daglige administration.
Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskabet og budgettet for institutionen i overensstemmelse med de herom gældende regler. Bestyrelsen er ansvarlige for, at regnskabsaflæggelse, budgetlægning og lejefastsættelse sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

§ 6
Bestyrelsen er ansvarlig for, at køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, iværksættelse af forbedringsarbejder, om- og tilbygningsarbejder, større renoveringsarbejder, herunder moderniseringer sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.
Stk. 2. Bestyrelsens beslutning efter stk. 1. skal godkendes af kommunalbestyrelsen samt af Bygge- og Boligstyrelsen eller Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning efter bemyndigelse.
Stk. 3. Bestyrelsens beslutning om skelforandringer skal på grundlag af kommunalbestyrelsens indstilling godkendes af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i henhold til § 19 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 179 af 16. marts 1998 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.
Stk. 4. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal bestemmelse herom tinglyses på institutionens ejendom.

§ 7
Institutionen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand.
Stk. 2. Beslutninger om ændringer af vedtægterne for institutionen kræver dog vedtagelse af mindst 2/3 af den samlede bestyrelse. Kommunalbestyrelsens og Bygge og Boligstyrelsens godkendelse skal dog indhentes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

§ 8
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, når der skønnes at være behov herfor, samt når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.
Stk. 2. Indkaldelse sker skriftligt med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 4. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemme- flerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
Stk. 5. Der tages referat af bestyrelsesmøderne, som underskrives af formanden.

§ 9
Bestyrelsen drager omsorg for, at beboerne sikres medindflydelse på driften af institutionen, herunder i form af beboermøde og beboerråd i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.
KAPITEL 4
Tilsyn
§ 10
Ungdomsboliginstitutionen er undergivet kommunalbestyrelsens tilsyn efter de til enhver tid gældende regler.
KAPITEL 5
Revision m.v.
§ 11
Ungdomsboliginstitutionens regnskab skal revideres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

§ 12
Disse vedtægter suppleres af reglerne i kapitel 11 i lov om boligbyggeri og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.

Vedtaget af bestyrelsen den 14. november 1991
Vedtaget 15.06.67
Rev. 04.02.80
Rev. 14.11.91