Husorden

Smede- og Maskinarbejdernes Andelsboligforening 


Ordensreglement.

Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling reelt er.
Endvidere skal de være medvirkende til at erindre alle om, at bebyggelsen og dens omgivelser af såvel økonomiske som miljømæssige grunde skal beskyttes.
Og husk - det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

AFFALD:
Nedfaldsskakter må kun anvendes til køkkenaffald, der skal være indpakket eller i plastpose.
Flasker, glas, jord og andet lignende affald, der ikke må kastes i nedfaldsskakten, skal ligesom større genstande lægges i den opstillede affaldscontainer ved Bjerregårdsvej.
Skaktlåger og containerlåg skal lukkes efter brug.

ANLÆGGENE:
Bebyggelsens grønne anlæg kan kun udvikle sig tilfredsstillende, når alle er nænsomme overfor beplantningen. Færdsel i de beplantede arealer er derfor ikke tilladt.
Forvoldte skader, også hvis beboeres børn måtte være skyld deri, kan forlanges erstattet.

ANTENNER:
Boligafdelingen er tilsluttet Næsby Antennelaug.
Udvendige antenner til f.eks. walkie-talkie må ikke opsættes.
Bestyrelsen kan dog dispensere fra forbudet i tilfælde, hvor særlig vægtige helbredsforhold er til stede.

BAD OG TOILET:
Af hensyn til natteroen skal badning så vidt muligt undlades i de sene nattetimer.
Vær varsom med hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat og lignende må ikke kastes i toiletkummen.

BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.V.:
Disse ting må kun henstilles på de pladser og i de rum, der kan anvises til formålet, og de må aldrig henstilles således, at de er til gene for andre.
Beboerne er pligtige til at holde de fælles cykelrum i kældrene aflåsede, og nøglerne hertil må ikke udlånes til uvedkommende.
Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt på gangstier.

FORSIKRINGER:
Før beboeren tegner glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør der rettes henvendelse til varmemesteren eller administrationens kontor med forespørgsel, om der forefindes kollektiv forsikringsordning. Hvis beboeren eller dennes børn slår en rude itu uden for boligen, er det på skadevolderens eget ansvar, og skade af denne art vil som regel blive dækket af dennes ansvarsforsikring. Skade på indbo, f.eks. vandskade som følge af rør- eller radiatorsprængning, er ikke dækket af boligafdelingens forsikringer.

HUSDYRHOLD: (hund/kat)
Husdyrhold er ikke tilladt.

MUSIK:
Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne og bør ikke finde sted i de sene nattetimer.
Erhvervsmæssig musiceren fordrer boligforeningens skriftlige samtykke.

PARKERING OG MOTORKØRSEL:
Parkering må kun finde sted på de til boligafdelingen indrettede parkeringspladser.
Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet, ej heller på p-pladserne.
Motorkørsel uden for køreveje og p-pladser må ikke finde sted.

PULTERUM M.V.:
De til boligen hørende pulterrum skal, uanset om de anvendes, af beboeren holdes aflåst. Særlig brand- og eksplosionsfarlige effekter må ikke opbevares, og rummenes eventuelle vinduer skal holdes lukkede.

SKILTNING M.V.:
Navneskilte opsættes og bekostes af beboeren.
Anden form for skiltning er ikke tilladt.

STØJ:
På ugens 5 første dage må der i rimeligt omfang bores og hamres, f.eks. ved ophængning af gardiner og billeder, i tidsrummet fra kl. 9 til kl. 18 - lørdag dog kun i tidsrummet fra kl. 9 til kl. 15 - og slet ikke på søn- og helligdage.

TRAPPER:
Der må ikke henstilles effekter af nogen art i indgangspartier eller på trapperne.
Ophold og leg på trapper og lignende steder må ikke finde sted.

UDLUFTNING:
For at undgå fugtdannelse med deraf følgende skade på bygningerne skal beboeren drage omsorg for, at der foretages en daglig, effektiv udluftning i boligen - helst flere gange om dagen, især i fyringssæsonen.
Skriftlig anvisning kan fåes ved henvendelse til varmemesteren.

VANDHANER OG CISTERNER:
Utætte, støjende eller på anden måde defekte haner og cisterner skal omgående anmeldes til varmemesteren.

VASK OG TØJTØRRING:
Boligafdelingens møntvaskerier er beliggende i kælderen under Kragsbjergvej 73 og Bjerregårdsvej 15.
De i vaskerierne opslåede anvisninger skal nøje følges.
Tøjtørring må ikke foregå i boligen.

VEDLIGEHOLDELSE:
Pligten til vedligeholdelse af boligen, dens installationer samt evt. tilhørende have fremgår af lejekontrakten og det gældende vedligeholdelsesreglement.

VINDUER OG DØRE:
Beboerne skal sørge for, at vinduer - og evt. døre - i såvel boligen som dertil hørende pulterrum m.v. er forsynet med hele ruder.
Dørpumpers funktion må ikke hindres, og gældende regler om beboers medvirken til fælleslokaliteters og -områders aflåsning skal overholdes.

Nærværende ordensreglement således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. april 1985.