Hvad er en boligforening?

Kristiansdal er en almen boligforening med ca. 4900 boliger. Desuden administrerer foreningen ca. 1100 boliger for andre, så det samlede administrationsgrundlag er ca. 6000 boliger.

Hvad er en boligforening?

En boligforening er en virksomhed, som er oprettet med det formål at opføre og administrere boliger. Boligerne opføres i selvstændige bebyggelser eller afdelinger. Hver afdeling udgør en selvstændig juridisk og økonomisk enhed.

En selvstændig enhed betyder, at hver afdeling har sit eget regnskab og dermed sin egen økonomi. Der er ikke økonomiske mellemværender afdelingerne imellem. Overskud eller underskud i en afdeling kan ikke påvirke andre afdelingers økonomi.

Alle afdelingerne udgør sammenlagt foreningen, og afdelingerne vælger foreningens bestyrelse, som varetager de overordnede opgaver, fælles retningslinier mv samt har ansvaret for, at foreningen administreres i overensstemmelse med reglerne.

Boligforeningen består således af en række selvstændige afdelinger/bebyggelser, som har en fælles administration og bestyrelse.

En almen boligforening har nogle særlige kendetegn. På den ene side er der tale om privat virksomhed, hvor vi frit kan indgå aftaler om stort set alle forhold, f. eks. overenskomster, med leverandører, håndværkere og entreprenører, pengeinstitutter osv.

På den anden side administrerer vi boliger, som er opført med offentlig støtte, og derfor har Folketinget fastsat nogle regler i Lov om almene boliger, som vi skal følge. Disse regler omfatter blandt andet:

1. Økonomiske forhold.

2. Vedtægter og udlejningsregler.

3. Kommunalt tilsyn.

4. Organisatoriske forhold.

 

1. Økonomiske forhold.

Reglerne indebærer, at der er meget stramme retningslinier for, hvad der kan bruges penge til. Hovedformålet med foreningens virksomhed er at opkræve husleje og efterfølgende sikre en forsvarlig drift og vedligeholdelse af boligerne.

For at sikre, at den økonomiske forvaltning sker i overensstemmelse med reglerne skal en statsautoriseret revisor gennemgå foreningens regnskaber, både ved uanmeldte revisioner og ved regnskabsafslutningen hvert år.

Foreningens drift skal efter loven ske efter rationelle metoder med lavest mulige omkostninger.

2. Vedtægter og udlejningsregler.

Foreningens vedtægter skal indeholde en lang række regler for foreningens virksomhed. Disse regler udformes af boligministeriet og kan ikke fraviges. Herudover kan foreningen selv tilføje vedtægtsmæssige bestemmelser, som passer til vores behov.

 

Foreningens udlejningsregler er fastsat af Folketinget, og reglerne er ens i alle boligforeninger og -selskaber. Der kan være enkelte forskelle fra forening til forening, idet loven giver mulighed for nogle fortolkninger, men lovens hovedformål, nemlig at leje boliger ud til de personer, der i længst tid har stået på venteliste, må ikke fraviges.

3. Kommunalt tilsyn.

Kommunen skal efter loven påse, at alle regler overholdes. Der er således 2 instanser, som nøje følger foreningens drift, nemlig revisionen og kommunen. Herudover skal vi indberette regnskaber til Boligselskabernes Landsbyggefond, som på statens vegne ligeledes kontrollerer vores virksomhed.

4. Organisatoriske forhold.

De organisatoriske forhold fremgår af vedtægterne. Hver bebyggelse udgør en selvstændig økonomisk enhed. I en boligforening kaldes en bebyggelse en afdeling.

Afdelingerne er meget forskellige i størrelse. Den mindste afdeling er på 14 boliger og den største på 176 boliger.

Fælles for alle afdelinger gælder dog, at beboerne i afdelingen har ret til at afgøre en lang række forhold om afdelingens drift. Afdelingens beslutninger træffes på et afdelingsmøde. Afdelingsmødet vælger desuden en afdelingsbestyrelse, som fungerer som afdelingens daglige ledelse.

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og består af 3 medlemmer fra hver afdelingsbestyrelse samt bestyrelsen.

 

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse, som har den overordnede daglige ledelse af foreningen.

 

Bestyrelsen ansætter en direktør, som har følgende opgaver:

1. ansvar på bestyrelsens vegne for, at foreningen drives forsvarligt.

2. ansætter og afskediger personale.

Foreningens administration udgøres af 12 personer, og herudover er der ansat ejendomsfunktionærer og andet personale, i alt er der ca. 40 ansatte i foreningen.

Opsummering.

Forening er en virksomhed, som er godkendt til at opføre og administrere beboelsesejendomme opført med støtte fra stat og kommune.

Medlemmer af foreningen kan enhver person over 15 år blive mod betaling af indmeldelsesgebyr. For at opnå en bolig i foreningen skal man være medlem.

Afdeling er en eller flere bebyggelser, som udgør en samlet økonomisk enhed.

Afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed, når det drejer sig om forhold, der kun vedrører afdelingen. Afdelingsmødet består af samtlige beboere i afdelingen. Afdelingsmødet vælger:

Afdelingsbestyrelsen, som er afdelingens daglige ledelse i samarbejde med direktøren. Afdelingsbestyrelsen træffer beslutning på møder, og foreningens administration sørger for, at beslutningerne gennemføres.

Afdelingsbestyrelsen består af 3 eller 5 personer. Samtlige afdelingsbestyrelser og bestyrelsen udgør foreningens:

Repræsentantskab, som er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet vælger foreningens:

Bestyrelse, som har ansvaret for, at foreningens drift er i overensstemmelse med reglerne. Bestyrelsen er foreningens ledelse og har ansat en:

Direktør, som er daglig ledelse, og som på bestyrelsens vegne har ansvaret for foreningens:

Administration, som varetager alle administrative forhold.