afd. 2, Kristiansdals Allé

HUSORDEN
Kristiansdals boligforening afdeling 2

At bo i en almen boligforening er en boligform, hvor mange mennesker bor tæt sammen. Derfor har vi opstillet nogle regler, som skal overholdes for til stadighed at have et ordentligt klima blandt beboerne i afdelingen.

Reglerne er fastsat for at beskytte både dig og afdelingen og i øvrigt for at skabe god ro og orden blandt beboerne. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle beboere erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Endvidere er det væsentligt at erkende at vi alle har det helt samme regelsæt at indrette vores færden efter. Det er beboerne, der har ansvaret for at nedenstående husorden overholdes.
Husordenens regler omfatter hele husstanden og dennes gæster. Beboerne er pligtige til at overholde husordenens regler med hensyn til ro og orden. Overtrædelse af husordenens regler kan medføre en opsigelse af lejemålet.

Parkering

Parkering af biler og motorkøretøjer skal finde sted i egen indkørsel eller på de etablerede parkeringsarealer foran husene. Det henstilles at man så vidt muligt begrænser sig til parkeringsarealet foran ens eget hus.
Campingvogne kan henstilles i egen indkørsel. Campingvogne kan endvidere henstilles på parkeringsarealet foran ens eget hus i op til 2 dage ved eksempelvis rengøring og klargøring til ferie.
Det er ikke tilladt at henstille uindregistrerede motorkøretøjer på parkeringsarealerne foran husene.

Køkkenaffald

Affaldsbeholderen er kun til køkkenaffald. Køkkenaffaldet skal pakkes i plasticposer og lukkes for at undgå mider og lugtgener. Låget på vognen skal kunne lukkes helt. Affaldsbeholderen bør rengøres jævnligt af beboeren selv.

Haver

Forhaverne og baghaverne skal holdes så de til enhver tid fremstår pæne og ryddelige. Indgangsparti og terrasser skal ligeledes fremstå pæne og ryddelige. Affald henvises til Odense kommunes genbrugsstationer.

Hækken/hegnet omkring haven skal vedligeholdes af beboeren. Hækken skal klippes inden den 1. august hvert år. Hækhøjden må maksimalt være 1,8 meter.
I henhold til Odense kommunes regler må ingen del af beplantningen genere færdslen på fortovene og må derfor ikke rage ud over fortovet.

Fliser på terrassen og i forhaven må ikke fjernes ved fraflytning. Er fliserne fjernet ved fraflytning, vil reetablering ske for fraflytters regning.

Drivhuse, volierer, haveskure og overdækkede terrasser må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligforeningen.

Afbrænding i haver i Odense kommune må i henhold til Odense brandvæsens regler kun ske i månederne april og oktober samt med 30 meters afstand til huse med fast tag. Afstandskravet kan ikke opfyldes i vore haver og afbrænding må derfor ikke finde sted i vore haver.

Afbrænding i pejse- og havegriller skal henhold til Odense brandvæsens regler foregå minimum 5 meter fra bygninger med fast tag. Og afbrænding må aldrig give anledning til ulempe for omgivelserne.

Husdyr

Man har ret til at holde 2 husdyr pr. bolig, dog max. 1 hund (1 hund+ 1 kat eller 2 katte). Hunde skal altid bære navneskilt med ejerens telefonnummer. Katte skal altid neutraliseres. Hunde skal være forsikrede jævnfør hundelovens regler.

Fodring af fugle

Fodring af fugle i haven og på terrassen skal altid ske på en måde, der ikke tiltrækker rotter.

Antenner og paraboler

Tilslutning til fællesantenne skal foretages med originale kabler og stik. Der skal indhentes skriftlig tilladelse fra boligforeningen før opsætning af udvendige antenner og paraboler.

Inventar i boligen

Alle uregelmæssigheder i forbindelse med køleskabe, komfurer, vaskemaskiner m.m. skal hurtigst muligt meddeles varmemesteren.

Udluftning for forebyggelse af fugtdannelser bør ske op til flere gange dagligt i op til 10 minutter pr. gang.
Utætte vandhaner og cisterner medfører et merforbrug af vand, hvorfor dette bør meddeles varmemesteren.

Maskiner

Støjende værktøj og maskiner skal altid benyttes med størst mulige hensyntagen til naboerne.

Musik, Radio og TV

Radio, fjernsyn, musikudstyr samt musikinstrumenter skal benyttes under hensyntagen til naboerne. Husk, at musik, der spilles meget højt, opfattes som støj af andre.

I de sene aftentimer bør der udvises ekstra hensyn ved at dæmpe musikken, så naboernes nattero ikke forstyrres. Musik for åbne døre eller vinduer er derfor ikke tilladt efter klokken 22.00.

Der kan i særlige tilfælde accepteres støj efter klokken 24.00 (f.eks. ved runde fødselsdage eller lignende). Naboerne skal informeres om dette, senest dagen før, og støjen må ikke fortsætte længere end til klokken 02.00.

Information om afdelingen

Byggeår1951
Hårde hvidevarer
Vaskemuligheder
Egen vaskemaskine
Opvarmning
Fjernvarme
Husdyr Husdyr tilladt, 1 hunde eller 2 katte, maksimum 2 i alt.