Vedtægter

Vedtægter for Langelinie Kollegiet

Navn og hjemsted
§ 1
Kollegiets navn er Langelinie-kollegiet. Kollegiet er en selvejende institution. Dets hjemsted er Odense Kommune.

Formål
§ 2
Kollegiets formål er på ejendommen, matr.nr. 8cm, 8cn, Hunderup under Odense købstads jorder, at etablere og drive et kollegium for unge under uddannelse.

Kapitalforhold
§ 3
Kollegiets disponible formue skal med undtagelse af en passende driftskapital anbringes i overensstemmelse med de for anbringelse af umyndiges midler gældende regler, dog at bestyrelsen ved enstemmig vedtagelse er berettiget til at gøre afvigelser herfra, såfremt kommunalbestyrelsen meddeler samtykke hertil.
Værdipapirer skal noteres på kollegiets navn og forsynes med kommunalbestyrelsens prohibitivpåtegning, eller kommunalbestyrelsens indseende med dispositioner over disse på anden måde sikres.

§ 4
Udviser kollegiets årsregnskab overskud, kan bestyrelsen overføre overskuddet eller en del deraf til kapitalkonto eller til reservefond til imødegåelse af fremtidige tab ved kollegiets drift. I det omfang, overskuddet ikke henlægges til kapitalkonto eller reservefond, overføres det til næste år.

Ledelse
§ 5
Kollegiet ledes af en bestyrelsen, der sammensættes således:
· Kollegianerrådet vælger 2 medlemmer
· Uddannelsesinstitutionen i Odense vælger 2 medlemmer
· Odense Byråd vælger 2 medlemmer

Bestyrelsens medlemmer er ulønnede. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.
Valget gælder for 2 år, og halvdelen eller så nær halvdelen som muligt afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved det første valg bestemmes det ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der skal afgå først.

§ 6
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af kollegiets anliggender. Den træffer de nødvendige beslutninger til sikring af en forsvarlig drift efter reglerne i disse vedtægter og disponerer over institutionens midler i overensstemmelse hermed.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.
§ 7
Kollegiet tegnes af formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem af bestyrelsen.
Beslutninger om ændringer af vedtægterne for kollegiet kræver dog vedtagelse af mindst 2/3 af den samlede bestyrelse. Kommunalbestyrelsens og Boligministeriets godkendelse skal dog indhentes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

§ 8
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden mindst 1 gang om året og i øvrigt så ofte, der er anledning hertil. Bestyrelsesmøde skal indvarsles på begæring af 2 af bestyrelsens medlemmer. 
Indvarsling sker normalt skriftligt med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
I en af formanden autoriseret protokol optages et kort referat af forhandlingerne.

Tilsyn
§ 9
Kollegiet er undergivet kommunalbestyrelsens tilsyn efter de af boligministeriet til enhver tid fastsatte regler herom.

Kollegianerne
§ 10
Bestyrelsen udlejer boligerne til kollegianerne efter ansøgning. Adgang til bolig på kollegiet har alle unge under uddannelse og eventuelt andre unge efter boligministeriets nærmere bestemmelse.
Udlejning af boligerne skal ske efter de retningslinier, boligministeriet og kommunalbestyrelsen fastsætter. Der skal tages hensyn til den boligsøgendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold.
Kommunalbestyrelsen kan bestemme, om indstillingen til ledige boliger skal ske gennem en indstillingsordning, som kan være fælles for flere kollegier og flere kommuner.
Bestyrelsen fastsætter betingelserne for kollegieopholdet samt varigheden af dette.
Ingen kollegianer kan uden særlig dispensation forblive boende, efter at uddannelse er afsluttet.
Bestyrelsen fastsætter en husorden for kollegiet. Ændringer i husordenen sker under iagttagelse af reglerne om beboerindflydelse (kollegianerråd).

§ 11
Kollegianerne betaler en af bestyrelsen fastansat og af kommunalbestyrelsen godkendt leje.
Lejeforhøjelser kan gennemføres med 3 måneders varsel under forbehold af kommunalbestyrelsens godkendelse.
Lejen skal fastsættes således, at lejeindtægten sammen med kollegiets eventuelle øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække løbende driftsudgifter, afdrag på prioritetsgæld, passende henlæggelser til hovedistandsættelser og afskrivninger samt forbedringer af kollegiet og dettes udstyr samt til at imødegå risikoen for indtægtstab og lignende. 
 
Regnskab og revision
§ 12
Kollegiets regnskabsår er 1. august til 31. juli.
Bestyrelsens formand drager omsorg for, at regnskab udfærdiges, revideres og forelægges bestyrelsen til underskrift, således at det kan indsendes rettidigt til kommunalbestyrelsen, jfr. § 14, stk. 1.

§ 13
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller anden revision, valgt af kollegiebestyrelsen.
Valget skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
Revisionen har adgang til at efterse alle bøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som findes af betydning for revisionen.
Der føres en revisionsprotokol, som fremlægges på bestyrelsesmøderne. De tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indholdet af eventuelle indførelser.

§ 14
Det underskrevne og af revisor påtegnede årsregnskab indsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.
Hvert år senest 3 måneder før regnskabsårets begyndelse indsendes et af bestyrelsen udarbejdet budget med lejefastsættelse for det følgende år til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Likvidation
§ 15
Hvis kollegieinstitutionen ikke længere opfylder sit formål, hvis den drives med fortsat væsentligt underskud, eller hvis dens ophævelse besluttes af en enig bestyrelse i 2 på hinanden følgende regnskabsår, bliver institutionen at ophæve ved likvidation.
Ved likvidation anvendes de fremkomne midler i første række til betaling af gæld. Er der herefter noget tilbage, bestemmer boligministeriet anvendelsen heraf efter indstilling fra likvidator og kommunalbestyrelsen.
Likvidationen foretages af en likvidator udpeget af boligministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

Godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer


 
§ 16
Vedtægterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver vedtagelse af mindst 2/3 af den samlede bestyrelse og godkendelse af kommunalbestyrelsen.
Afvigelser fra normalvedtægterne kan kun ske med boligministeriets godkendelse.§ 17
Bestemmelserne i disse vedtægter suppleres af de i boligministeriets bekendtgørelse om statsstøttede kollegier fastsatte regler.Vedtaget af bestyrelsen, den 22. november 2017.

Louise Maria Christoffersen
Rasmus Andersen Brygger
Cornelis ten Veen
Tove Bahnsen
Lennart Maagaard
Claus Lade
 
Erstatter vedtægter godkendt af

Bestyrelsen den 21. september 1981

Der er kun foretaget ændringer i § 7, 12 og 16.