Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement for Kaj Munk Kollegiet

Kort fortalt

Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normal istandsættelse, der omfatter nødvendig maling af vægge og lofter samt rengøring.
Normal istandsættelse kan undlades for byg- ningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Du kan selv istandsætte din bolig inden fraflytning

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Kaj Munk Kollegiet er udlejeren.


I Generelt
Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. januar.2008 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Dvs. at det gælder for alle lejemål indgået efter den 1. januar.2008. Tidligere lejemål fortsætter efter de regler, der var gældende ved lejemålets indgåelse.
II Overtagelse af boligen ved indflytning
Boligens stand 1. I 2-værelses boliger fremtræder vægge og lofter i hele boligen nyistandsatte. I 1-værelses boliger fremtræder vægge og lofter nyistandsatte på værelset.

Øvrige bygningsdele, inventar, installationer og fællesarealer i 1-værelses boliger kan ikke påregnes at være nyistandsatte. Istandsættelse udføres efter udlejeres skøn.
Fordeling af inventar i 1- værelses boliger 2. I 1-værelseboliger fordeles skabe som følger:

I køkkenet: 
Værelset til højre har 3 overskabe til højre og 
Værelset til venstre har 3 overskabe til venstre.
I entre:
Værelset til højre har 2 skabe i højre side af entre, 
nærmest værelset og 
værelset til venstre har 2 skabe til venstre i entre nærmest værelset.

Resterende skabsplads deles med 50 % til hvert værelse.
Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger 3. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets indgåelse, skriftligt påtale disse over for udlejeren.
  Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.
III Vedligeholdelse i bo-perioden
Lejerens vedligeholdelsespligt 1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med maling og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Hvis du ønsker at istandsætte din lejlighed selv kan du få gratis maling ved henvendelse til håndværkerkontakten. Du skal regne med en ekspeditionstid på 14 dage, og det er kun den type maling nævnt under punkt V, der gælder her.
  Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
Udlejerens vedligeholdelsespligt 2. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder,vandhaner, el-afbrydere, toiletter, vaskekummer, køleskabe, komfurer og lignende, der er installeret af udlejeren.
  Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler.
  Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 3.
Anmeldelse af skader 3. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades en sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.


 
IV Ved fraflytning
Boligen skal være tømt 1. Ved fraflytning fra et 2 værelses lejemål, skal boligen være tømt for alt privat indbo. Dvs. der må ikke være hylder og lignende på væggene på værelserne samt fællesarealerne – med undtagelse af brandalarmer.
Ved fraflytning fra et 1 værelses lejemål må man gerne efterlade hylder og lignende på fællesarealerne – værelset skal dog være tømt, med undtagelse af brandalarmer.

Gardiner, møbler mv. som tilhører kollegiet skal afleveres til beboerrådsformanden i rengjort stand.

Inden synet kan du bestille håndværkerkontakten til udbedring af små skader.
Normalistandsættelse 
ved fraflytning
2. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse af boligen, der omfatter nødvendig
- maling af vægge og lofter 
- rengøring.
Misligholdelse 3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.
Ekstraordinær rengøring


Rengøring af fællesarealer i 
1-værelses boliger.
4.5.
Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande mv., betragtes dette som misligholdelse.

Når der sker fraflytning i en 1 - værelses bolig rengører begge lejere fællearealerne. Arbejdet skal være færdigt, inden der foretages syn. Rengøringen skal opfylde følgende krav:
Fællesarealerne herunder inventaret ind- og udvendigt er rene.
Der er ryddet op overalt på fællesarealerne.
Der ikke er nogen form for emballage, opvask, affald mv. i fællesarealerne.
Undladelse af normalistandsættelse 6. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved synet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.
Syn ved fraflytning 7. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.
Hvis lejeren ønsker det kan et medlem af beboerrådet deltage i synet. Lejeren kontakter selv beboerrådet og laver aftalen.
Fraflytningsrapport 8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, 
hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er mis-ligholdelse eller betales af udlejeren.
  Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for mod- tagelsen af kopien af rapporten.
Endelig opgørelse 9. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættel- sesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angi- velse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.
  I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.
Arbejdets udførelse 10. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.
Istandsættelse ved bytning 11. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.
V Indvendig vedligeholdelse
Vægbehandling


Valg af produkter
1.


2.
Værelser og entre: Væggene er ved indflytningen malet med Sadolin Bindoplast 10, farve råhvid.

§ Badeværelser og køkken: Væggene er ved indflytningen malet med Sadolin Bindoplast 20, farve råhvid. 
Lofter 3. Lofter er ved indflytningen malet med Sadolin Bindoplast 5, farve råhvid
Træværk og inventar 4. Træværk malet ved indflytning er malet med Sadolin Ready V glans 40 i farver som følger: Fodlisterne er sorte, loftspaneler svensk rød og fejelister lakerede.
§ Der må ikke anvendes vægmaling til vedligeholdelse af træværk.
Gulve 5. Trægulve lakeret ved indflytningen er lakeret med vandbaseret gulvlak, Casco Toplak.

Arbejdet kan udføres med de produkter, der er anvendt ved istandsættelsen ved indflytningen – se ovenstående – eller tilsvarende kvalitet.

Materialer udleveres ved henvendelse til håndværker-kontakten.