Husorden

Husorden
§ 1. Kollegianerne har i fællesskab ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kollegiet. Enhver kollegianer er pligtig til at efterkomme de foreskrifter i så henseende, der måtte blive givet af beboerrådet, bestyrelsen eller af dennes bemyndigede, samt til at påse, at hans/hendes eventuelle gæster gør ligeså.

§ 2. Kollegianerne skal indordne sig under de indskrænkninger i den fri livsudfoldelse, som hensynet til det fælles samliv på kollegiet nødvendiggør. Navnlig skal de læsende kammeraters krav på læse- og nattero altid respekteres.

§ 3. Alle henvendelser angående interne kollegieforhold skal ske til beboerrådet.

ALMINDELIGE FORHOLD.
§ 4. Det tilrådes kollegianerne i egen interesse at aflåse deres boliger. Ingen former for tab eller tyveri vil blive erstattet af kollegiet.

§ 5. Kollegiet påtager sig intet ansvar for brand-, vandskader og lign. på kollegianernes personlige effekter.

§ 6.Støj, musikudøvelse samt udæmpet radio, der forstyrrer de omkringboende, skal undgås. Der bør normalt være ro på kollegiet mellem kl. 23.00 og kl. 06.00. 

§ 7.Kollegianerne bør i egen og i fællesskabets interesse udvise sparsommelighed overalt med hensyn til lys, varme og vand (vi betaler alle for det vand/el, du bruger).

§ 8.Enhver fejl ved eller beskadigelse af bolig, inventar, vand-, varme-, og el-installationer, døre og fællesinventar skal omgående meddeles ejendomsfunktionærerne. 

§ 9.Det er ikke tilladt at holde dyr i blok 1 og 3, ved hold af dyr i blok 2 (lejlighederne) skal regler vedtaget på beboermøde d. 09.11.1998 overholdes.

§ 10.Antenneanlæg af enhver art, der skønnes at forvolde skade på bygninger eller omgivelser, er ikke tilladt. Tilladelse til opsætning af antenner på tagene vil ikke kunne opnås. 

VÆRELSER OG LEJLIGHEDER
§ 11.Kollegieboligerne må kun bebos af den/de på lejekontrakten anførte person(er).

FÆLLESRUM
§ 12.Der skal til enhver tid herske orden og renlighed i alle til fælles brug benyttede rum. Nødvendig udluftning skal finde sted efter benyttelse.

§ 13.Madlavning må kun finde sted i fælleskøkkenerne.

§ 14.Fælles inventar stilles efter brugen på plads i rengjort stand.

KØRSEL OG PARKERING PÅ KOLLEGIETS OMRÅDE
§ 15.Kørsel med motorkøretøjer må kun finde sted på vejene, og parkering må kun finde sted på de dertil indrettede pladser. Opsatte skilte med nærmere direktiver skal ubetinget respekteres.

§ 16.Trafikanter skal på kollegiets område udvise den største agtpågivenhed.

HAVERNE VED LEJLIGHEDERNE
§ 17.Ændring af flisebelægning og haver m.v. må kun ske, såfremt ejendomsfunktionærerne godkender ændringen.

§ 18.Haverne ved lejlighederne vedligeholdes af de respektive beboere, Haveaffald skal anbringes på parkeringsplads.

NET REGLER
§ 19.Beboerne på H.C.Ørstedskollegiet, som tilslutter en computer til netstikket i sit lejemål, skal til enher tid overholde de af Foreningen Kollegienet Odense givne regler for brug af kollegienettet. En opdateret udgave af disse regler findes på adressen http://odense.kollegienet.dk.
Henvendelse fra Foreningen Kollegienet Odenses bestyrelse eller fra H.C.Ørstedskollegiets netudvalg vedrørende overtrædelser af reglerne
behandles af Beboerrådet på H.C.Ørstedskollegiet som en beboerklage. Beboerrådet kan i tilfælde af mistanke om brud på reglerne uden varsel foranledige netforbindelsen suspenderet, samt træffe beslutning om, hvornår denne suspendering skal ophæves. En suspenderet bruger har ikke tilladelse til at skaffe sig netadgang andetsteds på kollegiet.

BRUD PÅ HUSORDENEN
§ 20.Brud på husordenen kan medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet.
Klageproceduren i forbindelse med klage over andre kollegianere oplyses af beboerrådet.