Vedligeholdelsesreglement

Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 371 af  19. juni 1998
 
 
Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening
 
 
 
 
 
B-ordningen med vedligeholdelses- konto - kort fortalt
 
Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til.
 
Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og
 
 
 
skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
 
Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto.
 
Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
 
 
 
 
  I Generelt
Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 29.04.2003 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.
Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.
Beboerklagenævn 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.
 
 
  II Overtagelse af boligen ved indflytning
Boligens stand 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand.
Boligen kan ikke påregnes at være nyistandsat.
Syn ved indflytning 2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedlige-holdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.
Indflytningsrapport 3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.
Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.
  5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.
 
 
  III Vedligeholdelse i boperioden
Boligens vedligeholdelseskonto 1. Udlejeren vedligeholder boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden.
  2. Vedligeholdelse kan udføres, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
  3. Til dækning af udgifterne indbetaler lejeren et månedligt beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto. Bestyrelsen fastsætter beløbet.
  4. Vedligeholdelsen udføres af udlejeren på lejerens foranledning. Lejeren kan også selv udføre vedligeholdelsen mod dokumentation for afholdte udgifter. Dokumentationen skal bestå af regninger fra momsregistrerede virksomheder. Bestyrelsen kan stille krav om at foretage syn af arbejdet for godkendelse.
  5. Udgifterne til vedligeholdelse skal dokumenteres på boligens vedligeholdelseskonto. Hver gang der er foretaget udbetalinger fra kontoen og senest 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning, får lejeren meddelelse fra udlejeren om kontoens aktuelle størrelse.
Særlig udvendig vedligeholdelse 6. Det er i vedligeholdelsesreglementets afsnit V bestemt, at lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i tilknytning til boligen.
  7. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.
Udlejerens vedligeholdelsespligt
 
8. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.
Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.
  9. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse.
  10. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 8.
Anmeldelse af skader 11. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.
  12. Hvis beboeren selv rekvirerer håndværker, er det for egen regning, også selv om arbejdet hører under afdelingens forpligtelse. Hvis beboeren aftaler mere arbejde med håndværkeren, end der er bestilt, skal beboeren selv betale prisforskellen.
 
 
  IV Ved fraflytning
Ingen istandsættelse
ved fraflytning
1. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet.
Misligholdelse 2. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
  3. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.
Ekstraordinær rengøring 4. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.
Syn ved fraflytning 5. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.
Fraflytningsrapport 6. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der er misligholdelse eller betales af udlejeren.
  7. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.
Oplysning om istandsættelsesudgifter 8. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse.
Endelig opgørelse 9. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne som følge af misligholdelse til lejeren uden unødig forsinkelse og med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvad de har kostet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.
  10. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.
Arbejdets udførelse 11. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.
Istandsættelse ved bytning 12. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.
 
  V Særlig udvendig vedligeholdelse
Haven 1. Lejer skal vedligeholde haven, så den fremtræder pæn og ryddelig, og ved fraflytning skal haven afleveres pæn og ryddelig. Fliser, beplantning, hegn mv., som tilhører afdelingen, skal ligeledes efterlades i vel vedligeholdt stand.
Afbrænding af haveaffald må ske i april og oktober efter kommunens regler. Opstilling af kompostbeholder skal ske, så det ikke giver lugtgener. Bestyrelsen kan give nærmere anvisninger.
Hæk og beplantning 2. Hækken omkring haven skal klippes senest 1. juli hvert år. Hækken må være min. 1,00 meter og højst 1,8 meter høj. Hække og buske omkring haven skal klippes ind, så der er plads til rengøring mellem beplantning, flisegange og vænger. Hækken ud mod vejen skal desuden igen klippes senest 1. oktober hvert år. Beplantning i haven skal klippes, så det ikke beskadiger mur, tag og træværk.
Den enkelte lejer kan mod særskilt betaling få bolig-foreningen til at sørge for hækklipningen.
Tilbygninger 3. Opførelse af udestue, udhus, drivhus, overdækket terrasse, voliere, carport mv. må kun ske efter bestyrelsens og bygnings- væsenets skriftlige tilladelse.
Snerydning og glatførebekæmpelse 4. Lejeren foretager selv nødvendig snerydning og glatføre-bekæmpelse. Den enkelte lejer kan mod særskilt betaling få boligforeningen til at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse.
Pligten til at rydde sne påhviler den enkelte beboer. Ansvaret ligger dog hos foreningen/afdelingen. Dette betyder, at hvis de ikke er ryddet sne og nogen falder og kommer til skade, så kan foreningen blive afkrævet erstatning. Det er således ikke den enkelte beboer, der skal betale erstatningen, men foreningens forsikring. Men da pligten til snerydning ligger hos beboeren, kan foreningen bestille snerydning udført og sende regningen til beboeren, og udgiften vil være pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
Udvendig maling 5. Beboeren har pligten til udvendig maling af vinduer, træværk, carporte, rækværk mv. dog ikke tagudhæng og stern. Udgifter til materialer (maling, pensler, sandpapir mv) refunderes af afdelingen mod forevisning af momsregistrerede regninger. Malerarbejdet skal udføres i de farver, generalforsamlingen har vedtaget.
Udvendig maling kan udføres som følger:
Maling af vinduer og døre:
·         Afrensning af løstsiddende maling
·         Vask af træværk med grundrens
·         Isolering af knaster og gennemslag med shellak
·         Pletning med grundingsolie
·         2 x maling med træbeskyttelsesmaling i kvalitet som Sadolin Pansordæk 40
Maling af rækværker, carporte mv.
·         afbørstning
·         pletning med grundingsolie
·         2 x maling med træbeskyttelsesmaling i kvalitet som Sadolin Pansordæk 20.
  6. Hvis beboeren ikke overholder de i litra 2, 4 og 5 fastsatte bestemmelser, kan bestyrelsen foranledige arbejdet udført for beboerens regning, og udgiften vil være pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
 
 
  VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse
(jvf. IV, 1)
    Boligen kan vedligeholdes med følgende:
Vægbehandling 1. Stuer/værelser/entré er ved indflytningen tapetseret med rutex, kvalitet som Fionia Ekstra og malet med Sadolin Pansor 5.
Vedligeholdelse i boperioden kan udføres med:
§ Maling, Sadolin Pansor 5 eller tilsvarende kvalitet.
§ Hvis der opsættes andet tapet, skal der forinden tapetsering foretages tapetafrensning til glat væg.
 
Badeværelser/toiletter/bryggers er ved indflytningen:
Tapetseret med Rutex Ekstra eller glasvæv og malet med Sadolin Pansor 10 eller Malet vælg (uden tapet) malet med Sadolin Pansor 10.
Vedligeholdelse i boperioden kan udføres med:
§ Maling, Sadolin Pansor 10 eller tilsvarende kvalitet.
§ Hvis der opsættes andet tapet, skal der forinden foretages tapetafrensning til glat væg.
Lofter 2. Pudsede lofter/gipslofter er ved indflytningen:
Malet med Sadolin Pansor 5.
Vedligeholdelse i boperioden kan udføres med:
§ Sadolin Pansor 5 eller tilsvarende kvalitet.
Trælofter:
Er ubehandlede og bør ikke vedligeholdes.
Vedligeholdelse kan udføres med:
§ Sadolin Trip-Trap Ludbejdse eller tilsvarende kvalitet            eller
§ Maling, Sadolin Pansorlux 10 eller tilsvarende kvalitet,          forinden maling bør knaster plettes med shellak.
Træværk og inventar 3. Træværk malet ved indflytning er malet med Sadolin Pansorcryl 40.
Vedligeholdelse kan udføres med:
§ Sadolin Pansorcryl 40 eller tilsvarende kvalitet
§ Der må ikke anvendes vægmaling til vedligeholdelse af          træværk.
Behandling af gulve 4. Gulvene er fyrretræ og behandles som følger:
Oliebehandling:
Gulvet:
§  Slibes helt rent.
§  Poleres med 2 gange Carnalinolie, påføres med polermaskine
Ludbehandling:
Gulvet:
§  Slibes helt rent.
§  Behandles med 1 gang lud
§  Poleres 1 gang med Carnalinolie med hvid pigment, påføres med polermaskine.
Sæbe- og voksbehandling:
Gulvet:
§  Slibes helt rent.
§  Behandles med lud.
§  Slibes let med polerskive.
§  Behandles 2 gange med sæbespåner eller silkevoks.
§  Poleres med polermaskine.
Lakeret gulv uden pigment:
Gulvet:
§  Slibes helt rent.
§  Lakeres med Casco vandbaseret lak.
§  Mellemslibes
§  Gulvet lakeres med Casco vandbaseret lak.
Lakeret gulv med pigment:
Gulvet:
§  Slibes helt rent.
§  Behandles med hvid Boratlud.
§  Lakeres med Casco vandbaseret lak.
§  Mellemslibes.
§  Lakeres med Casco vandbaseret lak.
 
Vedligeholdelseskonto   Må anvendes til indvendig vedligeholdelse: Behandling af vægge-, gulve og lofter. Desuden er det vedtaget, at beløbet må anvendes til mindre småting: Armaturer, klinker, træ, køkken og badeværelsesudstyr.
     
 
 
  VII Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen
Boligens standard ved lejemålets begyndelse 1. Boligen overdrages normalt til lejeren uden indvendig istandsættelse. Boligen fremtræder derfor vedligeholdt i et omfang svarende til det hidtidige forbrug på boligens vedligeholdelseskonto.
  2. Boligen vil herudover kun blive istandsat efter lejerens overtagelse af boligen, hvor der efter udlejerens skøn er et ekstraordinært behov for det eller som følge af misligholdelse efter den fraflyttende lejer. Istandsættelsesarbejde af denne karakter afholdes ikke over boligens vedligeholdelseskonto.
Slid og ælde 3. Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.
Farvevalg 4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.