Info om Kristiansdal

Kristiansdal er en almen boligforening med det primære formål at opføre, udleje og modernisere boliger. 
 

Vi tilbyder en meget bred vifte af boliger for henholdsvis unge, familier, seniorer og ældre, både i form af lejligheder og rækkehuse.
 

Vi har ca. 4900 boliger, derudover administrerer vi for andre og har samlet administration af ca. 7000 boliger.

Kristiansdal blev stiftet i 1947 og har adresse i Odense Kommune, hvor hovedparten af vores boliger også er beliggende. Vi har desuden boliger i Assens, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vores fokus er rettet mod at levere høj service og kvalitet til den rette pris til glæde for vores kunder. Vi lægger vægt på, at vores kunder føler sig godt behandlet gennem hele deres boligcyklus, fra indflytning til fraflytning.

  

Økonomiske forhold

Vi er en non-profit organisation. Det betyder, at huslejen fastsættes ud fra den enkelte afdelings budget.  Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed.

Vi er underlagt en rimelig striks lovgivning, der blandt andet præciserer, hvad vi må bruge penge på. Vores primære formål er at opkræve husleje og sikre en forsvarlig drift og vedligeholdelse af vores boliger.

For at sikre, at vi overholder disse regler, gennemgår en statsautoriseret revisor vores regnskaber, og da vi opfører boliger med offentlig støtte, er vi også underlagt kommunalt tilsyn, for at sikre overholdelse af alle regler.

 

Udlejningsregler

Vores udlejningspraksis er reguleret af Folketinget og gælder ens for alle boligforeninger- og selskaber. Dog kan der med kommunal godkendelse aftales særlige vilkår. I Odense Kommune er der indgået en rammeaftale med kommunen og byens større almene boligforeninger, herunder Kristiansdal. Aftalen skal sikre, at Odense får en mere blandet beboersammensætning og forebygge, at byens boligområder kommer på listerne for parallelsamfund.

 

Organisatoriske forhold

Hver bebyggelse (afdeling) i foreningen udgør en selvstændig økonomisk enhed.  Beslutninger træffes på afdelingsmøder (for alle afdelingens beboere), hvor en afdelingsbestyrelse vælges til at repræsentere beboernes interesser i samarbejde med administrationen. 

Alle foreningens afdelingsbestyrelser udgør øverste myndighed: Repræsentantskabet.

Repræsentantskabet vælger en organisationsbestyrelse, som har den overordnede daglige ledelse af foreningen og er ansvarlig for driften i overensstemmelse med gældende regler, herunder udlejning, budgetlægning og regnskabsaflæggelse. 

 

 


Bestyrelsen

Formand:   
Erling U. Rasmussen
Hollufgård Vænget 19, Odense SØ
er@kristiansdal.dk 
                      
Næstformand:
Jane Dideriksen
Berildsvej 3, Assens
jd@kristiansdal.dk
              
Randi B. Krauch
Sneglehatten 74, Odense SØ   
rk@kristiansdal.dk

Frederik A. Jørgensen
Dianavænget 38 st., Odense SV
faj@kristiansdal.dk

Kim Larsen
Munkemaen 143, Odense N
kl@kristiansdal.dk

Trine Petersen
Korsvang 54 A, Assens
tp@kristiansdal.dk

Tine Jensen
Heliosvænget 157B, Odense SV
tj@kristiansdal.dk


Webzone

Kristiansdals webzone

Intranet for bestyrelser og afdelingsbestyrelser.
Tilmelding og tildeling af password ved henvendelse til administrationen. Kommunikation mellem administration og afdelingsbestyrelse vil herefter foregå via webzonen. På webzonen har afdelingsbestyrelsen samtidig adgang til kontokort, referater mm.

http://webzone2.kristiansdal.dk/ 


Personoplysninger

Personoplysninger om medarbejdere.

Vi behandler løbende forskellige personoplysninger om dig. Vi skal derfor oplyse dig om, hvilke oplysninger, vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler om dig.
Formålet med behandlingen er administration af dine personaleforhold både ved ansættelsesforholdets forløb og ophør.
Lovgrundlaget er forordning nr. 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger samt lov om supplerende bestemmelser til forordningen (databeskyttelseslove).

Dataansvar
Kristiansdal er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os. Vi har således også ansvaret for, at oplysningerne behandles lovligt.
Du kan til enhver tid rette henvendelse til boligforeningen og få svar på dine spørgsmål, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Behandling af personoplysninger
Når du bliver ansat, opretter vi en personalesag om dig. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der stammer fra dig selv.
Det er identifikationsoplysninger, herunder dit navn, privatadresse, telefonnumre, privat- og arbejdsmailadresser (privat telefon og mail kun, hvor du har oplyst det). Desuden registreres din stillingsbetegnelse, oplysninger om arbejdsopgaver, arbejdstider, hvilket område du hører til, hvem der er din leder, uddannelse og om din anciennitet.
Herudover oplysninger om løn, sygefravær, personforhold, skatteoplysninger og kontonummer.
Der registreres oplysninger om andre arbejdsmæssige forhold, for eksempel referater og MU-Samtaler og sygefraværssamtaler.
Der kan også registreres lægeerklæringer, mulighedserklæringer samt anden dokumentation for sygdom. Når der behandles helbredsoplysninger, sker det af hensyn til de forpligtelser, der fremgår af anden lovgivning.

Fravær
Dit fravær på grund af ferie, seniordage, sygdom, barnets sygedage, barsel og anden form for orlov registreres. Hvis lovgivningen giver os mulighed for at få refusion, sender vi de relevante oplysninger om dig til de myndigheder, der varetager denne opgave.
I overensstemmelse med graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlovsreglerne registrerer vi oplysninger om forventet fødselstidspunkt, selve fødslen og orlovsperioder.
Vi videregiver oplysninger om fødsel og orlov til Udbetaling Danmark til brug for modtagelse af barselsdagpenge.

Løn, skat og ATP
Boligforeningen bruger et lønsystem, som håndteres af KTP-Data.
Lønudbetaling foregår således, at dine data tastes ind i lønsystemet, og selve lønkørslen udføres af Kristiansdal. Når vi anviser din løn, bruger vi dit kontonummer. Lønsystemet sikrer via vores bank, at din løn overføres til konto i din egen bank. Samtidig trækkes A-skat mv. Kopi af din lønseddel kan du enten få via almindelig mail eller som almindelig post.
Udbetaling af beløb udover din månedlige lønudbetaling følger samme fremgangsmåde.
Vi modtager skatteoplysninger direkte fra Skat, herunder også ændringer i dir skattekort. Vi oplyser Skat om dit navn, personnummer, ansættelsessted og din bruttoløn. Skat får også oplyst, hvad du samlet har tjent i årets løb.
De månedlige bidrag til ATP sker via lønsystemet.
Pensionsordninger oplyses ligeledes til Skat.

Pension/gruppeliv/sundhedsforsikring
Oplysninger om din pensionsordning, gruppeliv og sundhedsordning hentes i lønsystemet.
Behandling af personoplysninger i anden sammenhæng.

Brug af internet og telefon
Vi registrerer ikke dine besøg på internettet.

E-mails
Vi registrerer ikke dine e-mails.

Kalendersystem
I din elektroniske kalender registrerer du selv aftaler, fravær mv. Andre kan sende dig invitationer til møder mv., som du kan accepter eller afvise.

It-systemer
Når du bruger vores it-systemer, logges alle anvendelser. Det vil sige, at vi kan se, hvad du har foretaget dig i systemet.

Opbevaring af personoplysninger
Oplysningerne om dig opbevares på kontoret Valmuemarken 27, 5260 Odense S. Nogle af oplysningerne er i din ansættelseskontrakt, og du får udleveret den skrevne original.
Vores personalehåndtering er adskilt fra andre sager, så det er kun medarbejdere med særlige rettigheder, der kan se personalesagerne.
Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med de regler, som databeskyttelseslovgivningen fastlægger.

Videregivelse
Ved lønrefusion, arbejdsskadesager mv. videregives nødvendige oplysninger til relevante offentlige myndigheder. Vi kan også give oplysninger om dig til vores forsikringsselskab, hvis dette er nødvendigt. Der er en række love, som gør det nødvendigt at kunne videregive oplysninger: Databeskyttelsesloven, kildeskatteloven, Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, Lov om sygedagpenge og Lov om arbejdsskadesikring.
Vi videregiver også oplysninger om dig til dit pensionsselskab, så du kan opfylde din aftale med pensionsselskabet.

Offentliggørelse
På vores hjemmeside kan vi registrere oplysninger om dit navn og stillingsbetegnelse, dit telefonnummer på arbejde og e-mailadresse. Det sker, så beboere og andre relevante parter kan få kontakt med dig.

Fratræden
Ved fratræden registreres grunden til ophør af ansættelsen. Det sker, fordi vi har retlige forpligtelser, hvis der kan gøres retskrav, eller der er anden lovgivning, som betinger det. Oplysningerne om dig slettes, når vores forpligtelser ophører.


Personoplysninger Ansøgere:

Venteliste
Som opnoteret på vores venteliste behandler vi en række oplysninger om dig elektronisk. Vi er forpligtet til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig, vi har, indhenter, registrerer og i øvrigt behandler, og hvad formålet med behandlingen er. Oplysningerne stammer i øvrigt fra dig selv.

Formål med behandlingen
Du bliver bedt om at give en række oplysninger, når du opnoterer dig på ventelisten. Det er nødvendigt, for at vi kan registrere dig som boligsøgende og kontakte dig med boligtilbud.
Vi skal også bruge oplysningerne, når vi skal kontakte dig om betaling af gebyr.
De oplysninger, du giver os, bliver kun brugt i forbindelse med vores administration af ventelisten og den senere udlejning af bolig til dig.

Personoplysninger og behandlingsgrundlag
Ved opnotering på ventelisten behandler vi følgende oplysninger om dig: navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, tildelt ansøgernummer, telefonnummer, oplysninger om ægtefælle/samlever i relevant omfang, børn samt oplysninger om ønsker til den bolig, du søger.
Vi behandler desuden oplysninger om betaling af ventelistegebyr, herunder om der betales via opkrævning eller PBS.

Sletning
Hvis du ikke har betalt gebyr for en ny periode, og hvis du ikke reagerer på påmindelse herom, slettes dine oplysninger fra ventelisten.
Du kan selv anmode om sletning fra ventelisten.
Vi sletter dig dog først fra listen, når vi er berettiget til det efter bogføringsloven.

 

Behandling af personoplysning om beboere

Formål
I Kristiansdal behandler vi løbende elektronisk og på anden systematisk vis forskellige personoplysninger om dig. Vi er derfor forpligtet til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig, vi indhenter, registrerer, videregiver og behandler.
Formålet med behandlingen og registreringen af dine oplysninger er administration af dit leje-forhold efter gældende regler.

Dataansvar
Kristiansdal er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os i forbindelse med lejefor-holdet. Kristiansdal har således efter databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.
Dette betyder, at du til enhver tid kan rette henvendelse til Kristiansdal, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende efter databeskyttelsesloven.

Behandling af personoplysninger relateret til udlejning mv.
Når du lejer en bolig, opretter vi en sag i vores it-system. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.
Vi registrerer identifikations oplysninger: navn, adresse, telefonnumre og e-mailadresse. Desuden medlemsnummer/opskrivningsnummer (hvis det er relevant) samt oplysninger om husstandens størrelse og sammensætning.
Vi registrerer desuden, om boligen er blevet anvist af kommunen, om der modtages økonomisk støtte til lejen fra kommunen, eller om du har et kommunalt indskudslån.
Hvis du bor i en ungdomsbolig, hvor lejeforholdet er betinget af, at du er under uddannelse, indhenter og behandler vi også oplysning om du er under uddannelse.

Personnummer
Vi beder om samtykke til at behandle dit personnummer. Dette sker, fordi vi er nødt til at kunne identificere dig og på grund af det løbende mellemværende mellem os. Der er også praktiske og administrative grunde til behandlingen af dit personnummer, for eksempel til digital kommunikation og overførsel af penge til Nemkonto.

Økonomiske forhold
Der er en række situationer, hvor vi må behandle oplysninger om dine økonomiske forhold. Det er for eksempel, hvis du har fået støtte til betaling af beboerindskud, at du er i restance med leje eller anden pligtig pengeydelse eller om forfalden gæld til os.

Oplysninger om sygdom
Det kan være sagligt, at vi behandler oplysning om, at du er syg, hvis du ønsker at aftale fremleje på grund af midlertidigt fravær fra boligen i forbindelse med sygdom. I samme forbindelse kan vi også behandle oplysninger om forretningsrejser, studieophold eller midlertidig forflyttelse.

Husordenssager
Vi er forpligtet til at behandle klager fra beboere og i nødvendigt omfang reagere over for de beboere, der tilsidesætter god skik og orden. I forbindelse med vores håndtering af klagesager behandler vi en række personoplysninger elektronisk.

Vaskeri
I afdelinger med fællesvaskeri udleveres vaskekort, der giver adgang til brug af vaskemaskinerne og de øvrige maskiner, der hører til vaskeriet. Vaskekortene styres af et bolignummer og en adresse, som er det eneste, der fremgår af kortet.
Forbrug af vand, varme, gas, el.
Hvis forbrug af ovennævnte ikke afregnes til Kristiansdal, beder vi om samtykke til at videregive dine personlige oplysninger til forsyningsvirksomheden.

Dørkort/nøglelogin
Dørkort (nøglekort), som aktiverer de elektroniske dørlåse har et nummer, som bliver registreret i en elektronisk log, når døren åbnes. Loggen viser, hvornår kortet er blevet brugt og hvor. Disse oplysninger kan bruges til at spore, hvilke døre, nøglekortet har været brugt til at åbne samt tidspunktet for det. Vi bruger kun oplysningerne i helt særlige tilfælde, for eksempel i tilfælde af indbrud. Den elektroniske log overskrives med jævne mellemrum og er således ikke bestandig.

Parkering
Ved udlejning af garage/parkeringsplads laves der en lejekontrakt, hvor navn, adresse og køretøjets registreringsnummer fremgår. Lejekontrakten journaliseres på lejer i vores administrationssystem.

Venteliste
Hvis du er opnoteret på vores venteliste, behandler vi en række oplysninger om dig. Der henvises til beskrivelse om behandling af personoplysninger ved administration af venteliste, der kan ses på vores hjemmeside.

Fraflytning
Ved opsigelse af lejemål registreres relevante oplysninger om baggrunden for opsigelsen og/eller fraflytningen. Dette er, fordi vi så kan dokumentere baggrunden for opsigelsen og fraflytningen.

Modtagere og videregivelse mv.
Visse oplysninger opbevares hos vores databehandler i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (back up, hosting af hjemmeside mv). Opbevaring af oplysningerne er underlagt reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Der kan ske videregivelse i sager om husordensklager. Oplysninger fra klagesager kan sendes til beboerklagenævnet og/eller boligretten.
Dine personoplysninger kan også sendes til vores advokat eller andre til brug for løsning af en konkret opgave.
I visse tilfælde er vi desuden forpligtet til at videregive personoplysninger til kommunen. Dette gælder for eksempel, hvis en beboer, der har fået anvist sin bolig af kommunen, inden for det første år af lejeforholdet er i restance med betalingen, og vi derefter sender påkrav til beboeren. Kommunen skal i den forbindelse underrettes om påkravet. Derudover skal vi give kommunen skriftlig underretning, hvis vi via fogedretten søger beboerens udsættelse af lejemålet.

Offentliggørelse
Vi offentliggør ikke oplysninger om vores lejere eller andre beboere.

Anmodning om sletning
Når/hvis du henvender dig med anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, gennemfører vi dette, hvis betingelserne for det er opfyldt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at:

  • Få indsigt i hvilke oplysninger vi har og behandler om dig.
  • Vi berigtiger oplysningerne om dig
  • Sletter oplysningerne om dig, når vi ikke har nogen lovlig grund til at have dem
  • Gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.


Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk

Kristiansdals kontakt oplysninger er:

Boligforeningen Kristiansdal, Valmuemarken 27, 5260 Odense S
Telefon 6314 2220 og info@kristiansdal.dk


Vedtægter Kristiansdal

Her finder du vores vedtægter: