Personoplysninger beboer

Behandling af personoplysning om beboere.
 

Formål.

 
I Kristiansdal behandler vi løbende elektronisk og på anden systematisk vis forskellige person-oplysninger om dig. Vi er derfor forpligtet til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig, vi indhenter, registrerer, videregiver og behandler.

Formålet med behandlingen og registreringen af dine oplysninger er administration af dit leje-forhold efter gældende regler.
 

Dataansvar.


Kristiansdal er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os i forbindelse med lejefor-holdet. Kristiansdal har således efter databeskyttelseslovgivningen ansvaret for, at dine person-oplysninger behandles lovligt.

Dette betyder, at du til enhver tid kan rette henvendelse til Kristiansdal, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende efter databeskyttelsesloven.
 

Behandling af personoplysninger relateret til udlejning mv.
 
Når du lejer en bolig, opretter vi en sag i vores it-system. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.

Vi registrerer identifikationsoplysninger: navn, adresse, telefonnumre og emailadresse. Desuden medlemsnummer/opskrivningsnummer (hvis det er relevant) samt oplysninger om husstandens størrelse og sammensætning.

Vi registrerer desuden, om boligen er blevet anvist af kommunen, om der modtages økonomisk støtte til lejen fra kommunen, eller om du har et kommunalt indskudslån.

Hvis du bor i en ungdomsbolig, hvor lejeforholdet er betinget af, at du er under uddannelse, indhenter og behandler vi også oplysning om du er under uddannelse.
 

Personnummer.
 
Vi beder om samtykke til at behandle dit personnummer. Dette sker, fordi vi er nødt tilat kunne identificere dig og på grund af det løbende mellemværende mellem os. Der er også praktiske og administrative grunde til behandlingen af dit personnummer, for eksempel til digital kommuni-kation og overførsel af penge til Nemkonto.
 

Økonomiske forhold.
 
Der er en række situationer, hvor vi må behandle oplysninger om dine økonomiske forhold. Det er for eksempel, hvis du har fået støtte til betaling af beboerindskud, at du er i restance med leje eller anden pligtig pengeydelse eller om forfalden gæld til os.
 

Oplysninger om sygdom.

 
Det kan være sagligt, at vi behandler oplysning om, at du er syg, hvis du ønsker at aftale fremleje på grund af midlertidig fravær fra boligen i forbindelse med sygdom. I samme forbindelse kan vi også behandle oplysninger om forretningsrejser, studieophold eller midlertidig forflyttelse.
 

Husordenssager.
 
Vi er forpligtet til at behandle klager fra beboere og i nødvendigt omfang reagere over for de beboere, der tilsidesætter god skik og orden. I forbindelse med vores håndtering af klagesager behandler vi en række personoplysninger elektronisk.
 

Vaskeri.
 
I afdelinger med fællesvaskeri udleveres vaskekort, der giver adgang til brug af vaskemaskinerne og de øvrige maskiner, der hører til vaskeriet. Vaskekortene styres af et bolignummer og en adresse, som er det eneste, der fremgår af kortet.
 
Forbrug af vand, varme, gas, el.
 
Hvis forbrug af ovennævnte ikke afregnes til Kristiansdal, beder vi om samtykke til at videregive dine personlige oplysninger til forsyningsvirksomheden.
 

Dørkort/nøglelogin.

 
Dørkort (nøglekort), som aktiverer de elektroniske dørlåse har et nummer, som bliver registreret i en elektronisk log, når døren åbnes. Loggen viser, hvornår kortet er blevet brugt og hvor. Disse oplysninger kan bruges til at spore, hvilke døre, nøglekortet har været brugt til at åbne samt tids-punktet for det. Vi bruger kun oplysningerne i helt særlige tilfælde, for eksempel i tilfælde af indbrud. Den elektroniske log overskrives med jævne mellemrum og er således ikke bestandig.
 

Parkering.
 
Ved udlejning af garage/parkeringsplads laves der en lejekontrakt, hvor navn, adresse og køretøjets registreringsnummer fremgår. Lejekontrakten journaliseres på lejer i vores administrationssystem.
 

Venteliste.
 
Hvis du er opnoteret på vores venteliste, behandler vi en række oplysninger om dig. Der henvises til beskrivelse om behandling af personoplysninger ved administration af venteliste, der kan ses på vores hjemmeside.
 

Fraflytning.
 

Ved opsigelse af lejemål registreres relevante oplysninger om baggrunden for opsigelsen og/eller fraflytningen. Dette er, fordi vi så kan dokumentere baggrunden for opsigelsen og fraflytningen.


Modtagere og videregivelse mv.
 
Visse oplysninger opbevares hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerheds-mæssige opgaver (back up, hosting af hjemmeside mv). Opbevaring af oplysningerne er underlagt reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
 
Der kan ske videregivelse i sager om husordensklager. Oplysninger fra klagesager kan sendes til beboerklagenævnet og/eller boligretten.
 
Dine personoplysninger kan også sendes til vores advokat eller andre til brug for løsning af en konkret opgave.
 
I visse tilfælde er vi desuden forpligtet til at videregive personoplysninger til kommunen. Dette gælder for eksempel, hvis en beboer, der har fået anvist sin bolig af kommunen, inden for det første år af lejeforholdet er i restance med betalingen, og vi derefter sender påkrav til beboeren. Kommu-nen skal i den forbindelse underrettes om påkravet. Derudover skal vi give kommunen skriftlig underretning, hvis vi via fogedretten søger beboerens udsættelse af lejemålet.
 

Offentliggørelse.
 
Vi offentliggør ikke oplysninger om vores lejere eller andre beboere.
 

Anmodning om sletning.

 
Når/hvis du henvender dig med anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, gennemfører vi dette, hvis betingelserne for det er opfyldt.
 

Dine rettigheder.
 
Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at:
 
  • Få indsigt i hvilke oplysninger vi har og behandler om dig.
  • Vi berigtiger oplysningerne om dig
  • Sletter oplysningerne om dig, når vi ikke har nogen lovlig grund til at have dem
  • Gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.
 
Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsyn.dk
 
Kristiansdals kontaktoplysninger er:
 
Boligforeningen Kristiansdal, Valmuemarken 27, 5260 Odense S
Telefon 6314 2220 og www.info@kristiansdal.dk